KS SIAMRICE COMPANY LIMITED
QUALITY TESTING LAB

ห้องแล็บทดสอบคุณภาพข้าวที่มีมาตรฐานสูง
เรามีห้องแล็บที่มีมาตรฐานสุงเพื่อให้การปฏิบัติการคุณภาพได้มาตรฐานเช่นการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี พันธุกรรมและประสาทสัมผัสทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเราคัดสรรข้าวที่ดีมีคุณภาพสูงสุดให้สำหรับลูกค้า

การทดสอบด้านกายภาพ

 • การทดสอบลักษณะเมล็ดข้าว:
  การทดสอบข้าวเป็นหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการทดสอบข้าว
 • การทดสอบความสะอาดของข้าว:
  ข้าวทุกเมล็ดต้องผ่านการทำความสะอาดตามมาตรฐานที่กำหนด
 • การทดสอบความชื้น:
  ข้าวที่เรารับซื้อจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเป็นระดับที่ดีในการเก็บรักษา
 • การทดสอบความขาวของเมล็ดข้าว:
  ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบค่าความขาวอย่างถูกต้องและแม่นยำ ตามความต้องการของลูกค้า
 • การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:
  ใช้วิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวแล้วนำมาทดสอบหาค่าโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของแป้ง
 

การทดสอบทางเคมี

 • การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:
  วิธีการทดสอบโดยการหยดสารละลายไอโอดีนเพื่อหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง
 • การทดสอบความสดของข้าว:
  โดยการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง หลังทำปฎิกิริยากับสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวใหม่ที่มีคุณภาพในช่วงเก็บเกี่ยว
 

การทดสอบพันธุกรรม

 • การทดสอบพันธุกรรม
  โดยการส่งข้าวไปทดสอบที่ศูนย์ปฎิบัติการของรัฐบาลโดยใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ในการตรวจยืนยันว่าเป็นพันธ์ข้าวหอมมะลิแท้

 

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส

  การทดสอบโดยการดูลักษณะของเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุก ด้วยการควบคุมทั้งความชื้นและอุณหภูมิโดยการหุง ในหม้อหุงข้าวเพื่อตรวจสอบลักษณะ กลิ่น ปริมาณ รสชาติและความนุ่มนวลของข้าว
  • ลักษณะ
  • กลิ่น
  • ปริมาณ
  • รสชาติ
  • ความนุ่ม

   
   

ห้องแล็บทดสอบคุณภาพข้าวที่มีมาตรฐานสูง
เรามีห้องแล็บที่มีมาตรฐานสุงเพื่อให้การปฏิบัติการคุณภาพได้มาตรฐานเช่นการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี พันธุกรรมและประสาทสัมผัสทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเราคัดสรรข้าวที่ดีมีคุณภาพสูงสุดให้สำหรับลูกค้า

การทดสอบด้านกายภาพ

 • การทดสอบลักษณะเมล็ดข้าว:
  การทดสอบข้าวเป็นหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการทดสอบข้าว
 • การทดสอบความสะอาดของข้าว:
  ข้าวทุกเมล็ดต้องผ่านการทำความสะอาดตามมาตรฐานที่กำหนด
 • การทดสอบความชื้น:
  ข้าวที่เรารับซื้อจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเป็นระดับที่ดีในการเก็บรักษา
 • การทดสอบความขาวของเมล็ดข้าว:
  ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบค่าความขาวอย่างถูกต้องและแม่นยำ ตามความต้องการของลูกค้า
 • การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:
  ใช้วิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวแล้วนำมาทดสอบหาค่าโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของแป้ง
 

การทดสอบทางเคมี

 • การทดสอบความบริสุทธิ์ของข้าว:
  วิธีการทดสอบโดยการหยดสารละลายไอโอดีนเพื่อหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง
 • การทดสอบความสดของข้าว:
  โดยการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง หลังทำปฎิกิริยากับสารเคมี เพื่อให้ได้ข้าวใหม่ที่มีคุณภาพในช่วงเก็บเกี่ยว
 

การทดสอบพันธุกรรม

 • การทดสอบพันธุกรรม
  โดยการส่งข้าวไปทดสอบที่ศูนย์ปฎิบัติการของรัฐบาลโดยใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ในการตรวจยืนยันว่าเป็นพันธ์ข้าวหอมมะลิแท้

 

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส

  การทดสอบโดยการดูลักษณะของเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุก ด้วยการควบคุมทั้งความชื้นและอุณหภูมิโดยการหุง ในหม้อหุงข้าวเพื่อตรวจสอบลักษณะ กลิ่น ปริมาณ รสชาติและความนุ่มนวลของข้าว
  • ลักษณะ
  • กลิ่น
  • ปริมาณ
  • รสชาติ
  • ความนุ่ม