KS SIAMRICE COMPANY LIMITED
PRODUCTS
 

ข้าวนึ่ง
ข้าวนึ่ง คือ การนำเอาข้าวเปลือกมาแช่ในน้ำจนมีความชื้น แล้วนึ่งหรือต้มจนสุก จากนั้นจึงนำมาอบแห้ง แล้วจึงสีเอาเปลือกออก กระวนการเหล่านี้จะช่วยทำให้ข้าวหักน้อยลงและยังคงคุณค่าทางโภชนาการของข้าว เพราะสารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข้าไปในเนื้อระหว่างการแช่ และ การนึ่งจะทำให้ข้าวที่ได้มีสีเหลืองอ่อน ซึ่งทางบริษัทฯ มีข้าวหลากหลายเกรด มีให้เลือกสรรตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนี้

  • ข้าวนึ่ง 100% แบบคัด
  • ข้าวนึ่ง 100% แบบไม่คัด
  • ปลายข้าวนึ่ง 5%
  • ปลายข้าวนึ่ง 10%
 

Thai Parboiled Rice
It is processed using special technique of soaking paddy in hot water before it will undergo pressure steaming and drying. These processes help retaining most of the essential nutrients in kernels. Further, paddy will be sent for milling. Parboiled rice is slightly yellowish in colour. Various grades of Thai Parboiled Rice are as follows :

  • Thai Parboiled Rice 100% Sortexed 
  • Thai Parboiled Rice 100% Non – Sortexed
  • Thai Parboiled Rice 5% Broken 
  • Thai Parboiled Rice 10% Broken